I de 17 år jeg har arbejdet som underviser, har jeg haft fornøjelsen af at stå foran alt fra en børnehaveklasse, hvor 5-6 elever kom grædende ind fra spisefrikvarteret, til en sommerhøjskole for ældre, hvor jeg skulle være opmærksom på, om der var teleslynge, så min stemme kunne trænge igennem til højskoleelevernes høreapparater.

Det startede en augustdag i år 2000 med en 8. klasse i engelsk på Christianshavns Skole, og siden blev det til en lang årrække, hvor jeg underviste teenagere på ungdomsuddannelserne. Det var udfordrende, spændende, og det var på alle måder en levende aldersgruppe at arbejde med.

De seneste tre år, har jeg imidlertid primært undervist voksne. Det har spændt vidt. Jeg har undervist lærere i at undervise (meget meta-agtigt), undervist syriske krigsflygtninge i dansk, og jeg har arbejdet med det, der hedder corperate learning. Det handler om, hvordan man arbejder med læring og udvikling af kompetencer ude i virksomhederne. Her har jeg hjulpet virksomheders og institutioners interne undervisere med at blive klædt på til opgaven.

At undervise voksne er ikke det samme som at undervise børn eller unge. Det har givet mig anledning til at reflektere over, hvordan man bedst underviser voksne, og herunder vil jeg forsøge at formulere 5 praktiske principper for god voksenundervisning, der samlet er et forsøg på at besvare spørgsmålet: Hvordan underviser man voksne?

Dilemmaer i voksenundervisning

Det gælder for alle voksne, at de har et liv – både arbejdsmæssigt og privat – ved siden af den undervisning, de deltager i. Måske har de børn, en partner og et hjem, der alt sammen skal passes ved siden af undervisningen. Måske har de et arbejde sideløbende med den undervisning, de følger, og måske er der en chef, der sender dem en mail, som de føler, at de er nødt til at svare på.

Det kan alt sammen koste koncentration og fokus på undervisningen. Elever i folkeskolen eller i gymnasiet oplever naturligvis også udfordringer i forhold til koncentration og fokus, men de er dog i en situation, hvor man kan sige, at deres skolegang er det primære i deres ”karriere”. Det er sjældent tilfældet, for voksne der deltager i undervisning. Her er undervisningen ofte det sekundære.

Måske er de ved at tage en master ved siden af deres job, de er på et kursus hos en kursusvirksomhed, de sidder på en sprogskole mens familiemedlemmer stadig er i Syrien, de har tilmeldt sig et aftenkursus i madlavning…

Det repræsenterer en udfordring for den – måske dig? – der underviser voksne. Du er i en konkurrencesituation med mange andre faktorer, der kan påvirke dine voksne elevers koncentration. Hvordan løser man det? Man skal jo helst ikke give op eller tænke som Abraham Lincoln:

Undervis børnene, for så vil det ikke være nødvendigt at lære de voksne noget.

Abraham Lincoln

3 pejlemærker for voksenundervisning

Hvis du vil vinde denne konkurrence om dine voksne elevers fokus, er det afgørende, at du tager udgangspunkt i begrebet relevans. Hvis voksne ikke ser din undervisning som meningsfuld og relevant for dem, så er der en stor risiko for, at de står af. Jeg hører ofte voksne sige, at den viden eller de kompetencer, de får fra min undervisning, er noget som de vil have, at de kan bruge til noget.

Som underviser kan denne nytte-orienterede tilgang til læring være svær at sluge – man vil jo gerne fordybe sig i stoffet og videregive sin begejstring for det til eleverne uanset deres alder – men den er vigtig at tage alvorligt, hvis man vil lykkes med sin undervisning. Derfor bør enhver tilrettelæggelse af god voksenundervisning tage udgangspunkt i de tre pejlemærker på dette billede:

Hvordan underviser man voksne?

Start din tilrettelæggelse af din undervisning med at forberede et relevant svar på disse tre pejlemærker. Så er du godt på vej.

Er der slet ikke noget, der er det samme?

Betyder de særlige udfordringer med at undervise voksne, at der slet ikke er nogle fællestræk for undervisning af henholdsvis bør, unge og voksne? Skal du, hvis du som jeg har taget springet fra undervisning af børn og unge til voksenundervisning, glemme alle de pædagogiske principper, du har lært?

Svaret nej. Når man underviser voksne, kommer andre pejlemærker, vinkler og principper til, men god undervisning består stadig af:

  • Positive relationer i undervisningsrummet.
  • God planlægning, herunder variation i undervisningen.
  • Lærertydelighed og lærertroværdighed.
  • Formativt feedback (hvor du hjælper din elev undervejs i læringsprocessen frem for at give feedback til sidst).
  • At eleverne oplever undervisningen som meningsfuld.
  • Udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og behov.

Disse seks principper for god undervisning gælder for mig at se al undervisning, og almenpædagogiske modeller som disse seks principper er anvendelige for alle undervisere. Som voksenunderviser kan du imidlertid få behov for at vinkle dem, så de kommer til at passe bedre til lige netop den gruppe af elever, som du underviser.

Hvad forskningen siger om, hvordan man underviser voksne

For mig at se er voksenpædagogik og voksenundervisning et underbelyst forskningsfelt i den pædagogiske verden. Det er tankevækkende, når man samtidig ved, at der bruges enorme ressourcer på efteruddannelse, kursusaktiviteter, sprogundervisning og kompetenceudvikling ude i virksomhederne. Imidlertid er den forskningsmæssige tendens i disse år, at der anvendes de samme almenpædagogiske modeller for både børne-, unge- og voksenundervisning.

Det er der ikke nødvendigvis noget forkert ved, men som voksenunderviser, kan du godt have behov for nogle mere specifikke vinkler på undervisning af voksne. Det er heller ikke sådan, at der ikke er forsket i voksenundervisning, og den faglige term herfor er andragogik. Faktisk har man siden den tjekkiske pædagog og filosof Johann Amos Comenius, der levede i 1600-tallet, interesseret sig for undervisning af voksne og begrebet livslang læring. I Danmark har dette begreb haft særlig gennemslagskraft gennem Grundtvig og hans tanker om folkeoplysning og udviklingen af hele højskolebevægelsen.

Den væsentligste forsker, når vi taler om voksenundervisning, er amerikaneren Malcolm S. Knowles, der i 1973 udgav den banebrydende bog Adult Learning. Her udformede han seks grundprincipper for god voksenundervisning, som tankerne i denne tekst også trækker på. Knowles understregede blandt andet, at det var vigtigt at voksne ved, hvorfor det er vigtigt at lære noget, at det er vigtigt at afklare voksne elevers forforståelse (altså hvad de på forhånd ved om et givent emne), og de har behov for en høj grad af selvstændighed og for selv at træffe beslutninger, der vedrører deres læring.

5 praktiske principper for god voksenundervisning

Hvordan underviser man så voksne i praksis? Her følger 5 principper og nogle konkrete forslag til, hvordan opgaven kan gribes an ude i hverdagen.

Vær konkret

Dine voksne elever vil gerne vide, hvad de kan bruge din undervisning til. Ellers står de af. Sørg derfor at tilrettelægger din undervisning på en måde, hvor der er så mange konkrete eksempler som muligt, som dine deltagere vil kunne genkende fra deres dagligdag. Det gør, at din forberedelse vil flytte sig fra at være pensumorienteret til i højere grad at være elevorienteret.

Konkret tip:

Brug tid før undervisningen på at blive klogere på dine elever. Det kan du for eksempel gøre ved at bruge Surveymonkey til at sende dem et kortfattet spørgeskema, som de modtager på mail, inden de møder op til undervisningen. Du kan spørge dem om, hvilke hverdagsudfordringer de håber, at din undervisning kan hjælpe dem med at løse, om hvilket udbytte de gerne vil have af undervisningen, eller om hvordan de lærer bedst (alene, i grupper, ved at lytte, arbejde selv med tingene o.s.v.). Det vil hjælpe til, at dine voksne elever oplever din undervisning som relevant og meningsfuld, og det vil hjælpe dig, når du forbereder din undervisning.

Se de voksnes erfaringsgrundlag som en ressource i undervisningen

Måske er det lang tid siden, at de voksne du underviser, har siddet på en skolebænk sidst. De er ikke vant til at blive undervist, og de har mange andre ting at tænke på. Det er en udfordring, men det at de har meget andet i deres bagage, kan du bruge som en styrke. Giv de voksne elever og deres kompetencer og erfaringer taletid og hiv dem med ind i undervisningen. Det gør de enkelte lektioner mere levende, og dine voksne elever vil blive motiverede af, at de føler sig inddraget i undervisningen.

Konkret tip:

I undervisningsmetoden Cooperative Learning er der en række gode undervisningsøvelser, hvor du kan trække på enkeltelevers erfaringer og viden, så det gavner og er værdifuldt for klassefællesskabet. Start med strukturerne Besøg en vismand og Ekspert-puslespil, der begge er meget velegnede til voksenundervisning,

Vær tydelig i forhold til, hvad du bruger de voksnes tid på

Det er som om, at alle har travlt i det her land, og det gælder også dine voksne elever. I det øjeblik at de føler, at de spilder deres tid, er voksenundervisningen brudt sammen. Derfor er det meget vigtigt, at du ved indledningen af hver lektion bruger tid på metadialog. Det betyder, at du forklarer de voksne elever, hvad de skal lære i dag, hvorfor de skal lære det, hvordan de skal lære det, og hvorledes de kan bruge det, de har lært, fremover.

Konkret tip:

Giv dine elever en menu med dagens program eller skriv den op på en flipover eller et whiteboard. Så kan du strege ud undervejs, hver gang I afslutter et punkt på menuen. Det giver en følelse af fremdrift og progression, som de voksne elever godt kan lide. Når du præsenterer dem for menuen, så sæt også tre minutter af til metadialog, hvor du forklarer dit hvad, hvorfor, hvordan og hvorledes.

Vær fleksibel

Et af de steder, hvor der er en meget reel forskel på undervisning af børn og unge og undervisning af voksne, er i forhold til fleksibilitet. Voksne med en travl hverdag har behov for fleksibilitet, når det gælder undervisningsmaterialer, tilgange til læringen og også i forhold til deres muligheder for at aflevere og præsentere opgaver, du har bedt dem om at løse. Derfor er det til voksne særlig relevant, at du gør brug af principperne i blended learning, hvor du blander tilstedeværelsesundervisning med online-undervisning. Det giver fleksibilitet til dine voksne elever.

Konkret tip:

Vælg et brugervenligt og pålideligt LMS-system (Learning Management System), hvor dine voksne elever nemt kan tilgå dit materiale og arbejde med stoffet. Jeg vil til hver en tid anbefale Moodle eller Teachable som supplement til din tilstedeværelsesundervisning.

Gør de voksne trygge i undervisningsrummet

Undervisning handler om relationer, og hvis du som underviser ikke formår at skabe positive relationer til de mennesker, du underviser, bliver det meget svært at opnå de ønskede læringsresultater. Når vi underviser børn, er vi ofte meget opmærksomme på relationer og trivsel, men vi kan have en tendens til at glemme det, når vi underviser voksne. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du også sørger for en god stemning, og at dine voksne elever føler sig tilpas i dit undervisningsrum. Dette er et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, som i sin tid blev formuleret af den sovjetiske psykolog Lev Vygotsky, der har haft stor indflydelse på den pædagogiske tænkning i de seneste årtier.

Læring er noget, der sker i samspil med andre.

Lev Vygotsky

Konkret tip:

Mød op i god tid inden undervisningen begynder, og bliv sammen med dine voksne elever i pauserne. Tal med dem om det, der optager dem. Spørg dem, hvordan de er kommet frem til undervisningen – cykel, bil eller offentlig transport? – eller om, hvad de ser i fjernsynet, eller hvad de brugte deres sommerferie på. Den type samtaler er afgørende for at skabe positive relationer.

Nyd din voksenundervisning

Voksenundervisning kan være en vanskelig udfordring, men det kan også være fantastisk givende, fordi det sætter dig i forbindelse med en lang række søde eller spændende mennesker, som har interessante historier at fortælle dig. På den måde kan det også være et privilegium at få lov at undervise voksne. Det skal du give dig selv lov til at nyde.


Vil du have mere inspiration til din undervisning?

Bogen Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer giver dig et væld af tips og konkrete råd til at variere din undervisning, gøre den levende og motivere dine elever – uanset om de er børn, unge eller voksne. Den er netop udkommet i 3. oplag, og du kan købe den hos Saxo og andre førende boghandlere.

Er du og dine kolleger interesseret i et foredrag, workshop eller et kursus om undervisning, kan I booke eller sende en uforpligtende forespørgsel til bureauet Forfatterforedrag. Vi tager altid en dialog om jeres ønsker og behov, så vi kan skræddersy arrangementet, så det passer bedst muligt til deltagerne.

Praktisk håndbog i undervisningsteknik.

Slow living foredrag

Søndagslisten

Bliv mindet om at leve det enkle og mere meningsfulde liv, hver søndag.